Türk Patent Sözlüğü

E-Patent, sizler için Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde geçen tüm terimleri tek bir çatı altında topladı ve harika bir sözlük meydana getirdi. Tek yapmanız gereken terimlerini merak ettiğiniz harfe tıklamak.

A

B

C

Ç

D

E

F

G

H

İ

J

K

L

M

N

O

Ö

P

R

S

T

U

Ü

V

Y

Z

A

Adres Değişikliği

Bir marka/patent/tasarım başvurusu veya marka/patent/tasarım sahibinin adresinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliğin marka/patent/tasarım siciline kaydedilebilmesi için yapılması gereken bilgilendirme işlemidir.

Alt Lisans

Lisans kiralama hakkının, lisans alan kişi tarafından bir başka kişiye lisans verme durumudur.

Aparat

Parçaların belirli bir şekilde konumlandırılıp sabitlenmesini sağlayan elemanlar

Araştırma Kurumu(Otoritesi)

Patent başvurusunun dünyada bir benzerinin olup olmadığı hususunda araştırma yapan kurum

Araştırma Raporu Yayınlanması

Patent araştırmasının sonucunun 3. şahısların bilgisine sunulması ve (belirli ülkelerde) itiraza açılması amacıyla bültende yayınlanması

ARIPO (Africa Regional Industrial Property Organization)

Bakınız: Afrika Bölgesel Sınai Mülkiyet Organizasyonu

Avrupa İç Pazarı Uyumlulaştırma Ofisi

Avrupa Birliği Hukuk çerçevesinde kurulan, yasal, idari ve mali bağımsızlığı olan topluluk markası ve topluluk tasarımı alanında hizmet veren İspanya’nın Alicante kentinde yerleşik ofis

Avrupa Patent Ofisi

7 Ekim 1973’de imzalanan, 7 Ekim 1977’de yürülüğe giren 2007 yılı itibari ile 32 ülkenin üye olmuş olduğu en kapsamlı bölgesel patent tescil sistemini kuran sözleşme

Ayırt Edici Nitelik

Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim arasındaki belirgin farklılıktır

Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü(OAPI-APIO)

Resmi dilleri Fransızca olan 16 Afrika ülkesi (Benin, Burkina Faso, Kamerun, Merkezi Afrika Cumuriyeti, Kongo, Fildişi Sahili, Ekvator Gidesi, Gabon, Gine, Bissau, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Çad, Togo) kapsayan fikri mülkiyet alanında merkezi tescil olanağı sağlayan bir sistemdir

Ana İstem

Buluşun asıl korunması istenilen ve patent tarifnamesinde belirtilen olmazsa olmaz bölüm.

Arabuluculuk Talebi

Zorunlu lisans verilmesi, zorunlu lisans verilmesi için talepte bulunmak isteyen kişinin aynı patent için sözleşmeye dayalı lisans verilmesi amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan arabuluculuk etmesini istemesi(patent için sözleşmeye dayalı lisans verilmesi) amacıyla şahsın, başvuru sahibi ile kendisi arasında TPE’den arabuluculuk etmesini istemesi durumudur.

Araştırma Raporu

Patent başvurusuna konu olan buluşun dünyada bir benzerinin olup olmadığı hususunda yapılan araştırmanın sonucunu ortaya koyan rapor.

Araştırma Talebi

Patent başvurusuna konu olan buluşun araştırma işlemlerinin yapılması için resmi ofise yapılan talep

ARGE

Araştırma Geliştirmenin kısaltması

Arttırılmış Ücret( Yıllık Harç Ücreti İçin)

9 Asya ülkesinde (Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Türkmenistan, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Moldovya, Kırgızistan) merkezi tescil olanağı sağlayan sistem patentin ya da patent başvurusunun her yıl ödenmesi gereken yıllık harçlarının ödenmemesi durumunda başvuru sahibine hak kaybının oluşmaması için verilen süre içerisinde cezalı ücreti ifade eder.

Avrupa Patent Ofisi

32 Avrupa ülkesinde tek bir patent başvurusu yoluyla Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde merkezi tescil olanağı sağlayan patent başvuru ve tescil sistemini gerçekleştiren ofis

Avrupa Patent Vekilleri Birliği (EPI)

Avrupa Patent Ofisi nezdine işlem yapmaya yetkili Avrupa patent vekillerinin oluşturduğu mesleki kuruluş

Azletme

Verilen vekaletin geri alınması

Araştırma / Geliştirme

Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

B

Bağımlı İstem

Bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içeren, bağımsız isteme atıfta bulunulan, korunması istenilen ilave özellikleri belirtilen birden fazla olabilen istem(ler)

Başvuru Dilekçesi

Patent, tasarım, marka başvurusu için hazırlanmış dilekçe

Başvuru Numarası

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent, marka, tasarım başvurularına verilen resmi numara

Başvuru Sicil Numarası

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent, marka, tasarım başvurularına verilen takip numarası

Belge Harcı

Patent, marka, tasarım başvurularında başvurunun tescil belgesi alamaya hak kazandığını bildiren resmi yazı belge kararını müteakip ödenen resmi harç.

Benzer Marka

Orta zekaya sahip bir tüketici tarafından ayırt edilemiyecek kadar benzer olan markadır

Belge Harcı

Bkz. Belge Harcı

Benzerlik

Birbiri ile aşikar olarak benzerlik durumudur. İki ürün arasında aynı unsur ve fonksiyonellik olması, aynı formasyonda oluşturulması gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır

Bilgi Verme Yükümlülüğü

Her bir resmi kurumun, ilgili kanun maddesine dayanarak, gerektiğinde konuyla ilgili bilgi verme yükümlülüğünü ifade etmektedir

Birinci İnceleme

Patent başvurularında ilk inceleme aşaması

Benzerlik Derecesi

İki ürünün birbirine benzer yanlarının % olarak oranıdır. İki ürün ya da işaret arasında karışıklığa yol açacak kadar benzerse, bu yüzdesel oranlar göz önüne alınmamaktadır.

Bilirkişi

Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse, ehlihibre, ehlivukuf

Bitki Türleri

Ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllendikleri zaman üreyebilen akraba bitkilerden oluşan biyolojik topluluk

Biyoteknolojik Buluş

Canlı doku ve hücrelerini kullanarak yapılan yeni kültürlerle oluşturulan buluşlar

Bölgesel Başvuru

Belirli sayıda ülkenin üyesi olduğu patent, marka, tasarım alanında merkezi başvuru yapmaya olanak veren sistem. (EPC, PCT, CTM vb.)

Botanik Sınıflandırma

Bitkilerin, sistematiğe göre sınıflandırılması (familya, tür, cins gibi)

Bülten Yayın Sayfası

Bültende başvuruya ait bilgilerin yer aldığı sayfa

Bitki Türleri Başvurusu

Geliştirilen yeni çeşidin ıslahçısının haklarının korunabilmesi ve bahsedilen yeni çeşidin kullanımının kısıtlanması için, bu bitki çeşidinin FYD test sonuçları ve çeşit özelliklerini belirten evraklarla beraber Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’na yapılan başvuru.

Biyoteknolojik Materyal

Canlı doku ve hücrelerini kullanarak yapılan kültürle oluşturulan materyallerdir

Bölünmüş Başvuru

Genelde buluşu bütünlüğü olmayan bir patent başvurusundan türemiş, buluş bütünlüğünü ihlal eden kısımları içeren ve ana başvuru ile aynı başvuru tarihine sahip olan türev patent başvurularıdır

Buluş

Aşina olmayan, yeni, faydalı ve uygulamaya koyulmuş unsur ya da süreç

Buluş Başlığı

Buluşu tanımlayan kısa ve öz başlık

Buluş Sahibi

Buluşu ortaya çıkaran gerçek kişi

Bağımsız İstem

Buluşun asıl unsurlarına yönelik hazırlanmış başka bir isteme atıfet bulunmayan istem.

Başvuru Harcı

Türk Patent ve Marka Kurumu’na patent, marka patent başvurularının yapılması aşamasında ödenen resmi harç.

Başvuru Sahibi

Marka, patent, tasarım başvurusunu yapan gerçek ya da tüzel kişi

Başvurunun Geri Çekilmesi

Tescil belgesi almaya hak kazanan patent, marka, tasarım başvuruları ile ilgili olarak resmi kurum tarafından basılı bir dokümanın düzenlenmesi TÜRKPATENT’e yapılan başvurunun hak sahibinin isteğiyle geri çekilmesidir.

Bülten

Resmî kurumca marka, patent, tasarım başvurularının aylık olarak yayımlandığı duyuru

Buluş Basamağı

Bir buluşun teknikte uzman bir kişiye aşina olmaması

Buluş Bütünlüğü

Bir patent başvurusunun sadece bir buluşa konu olması

C

Ceza Davası

Konusu kanunlara göre suç teşkil eden dava

Ceza Süresi ( Harç İçin)

Vade tarihinde ödenmemiş yenileme harçlarının cezalı ödenmesi için verilen 6 aylık ek süre

Coğrafi Orjin

Ürünün menşei

Cezai Müeyyideler

Ceza davası sonucu verilen kararca uygulanan yaptırımlar

Coğrafi İşaretler

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler

CPVO

Community Plant Variety Office (Topluluk bitki çeşitleri ofisi)

Copyrigt

Telif hakkı

ARGE

Araştırma Geliştirmenin kısaltması

Ç

Çeşit Özellik Belgesi

Deneme ve demonstrasyon amacıyla fideleri ithal edilecek çeşitler için ithal edilecek ülkenin ıslahçı kuruluşundan alınacak belge

Çeşit Tescili

Çeşit sahibi kuruluşun Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne müracaatı

Çiftçi İstinası

Kanunda belirtilen hak sahibinin yetkilerine aykırı olmamak kaydıyla, tarımsal üretimin korunması ve kollanması amacıyla, çiftçilerin işlediği arazilerinden elde ettikleri üründen, yine kendi işlediği arazilerinde yapacakları üretimler için korunan bir çeşidin çoğaltım materyalini kullanmaları hâlinde çiftçilere uygulanacak haklar

D

Delillerin Tespiti

Kaybolmasi muhtemel delillerin ivedilikle mahkeme tarafindan tespit edilmesi islemi

Devir

Tescil başvurusu veya tescilden doğan hakkın başkasına devredilmesi işlemidir.

DOST Projesi

Açılımı Destek Ortaklık Sistem Teknolojileri olan, sektöründeki lider firma Destek Patent’in sınai mülkiyet konusunda iş ortaklarını bir araya getirdiği kazanç platformudur.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

Çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organı

DUS Testi

Uygunluğun değerlendirilmesi bakımından gerekli olabilecek yeterlilik testi

Destekler

Patent, Marka, Tasarım başvuru sonrası Tübitak ve Kosgeb gibi kurumlar tarafından belirli şartlarda yapılan hibe ya da geri ödemeli yardımlar

Dönüşüm

Faydalı model ile patent arasında gerçekleştirilen birbirlerine dönüştürme işlemi

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO)

Yaratıcılık ve yenilikçiliği teşvik etmeyi ve bu yolla ülkelerin ekonomik kalkınmasına yardımcı olmayı amaçlayan uluslararası fikri mülkiyet alanında faaliyet gösteren Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluş

Durulmuşluk

Çeşidin, tekrarlanan üretimlerden sonra veya özel bir üretim aşamasında, tüm özellikleri yönünden değişmeden kalması

E

E-Bülten

TÜRKPATENT tarafından site üyeliği yaptıranlara e – posta aracılığıyla gönderilen ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili güncel bilgi ve haberleri içeren bültendir

ECLA

Patent başvurularının sınıflandırılmasında Avrupa Patent Ofisi tarafından kullanılan sınıflandırma sistemi

Emtia

İştikal Alanı

Entegre Devre Topoğrafyaları

Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü

EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi)

Avrupa patentlerinin tescil edilmesine ilişkin 05 Ekim 1973’de imzalanan çok taraflı sözleşme

EPO (Avrupa Patent Ofisi)

Bakınız: Avrupa Patent Ofisi

Erken Yayın

Başvuruların başvuru sahibi tarafında yapılan talep üzerine normal süresinden daha önce yayına çıkması

Esas Özellik

Bir buluşun çalışması için gereken bütün özelliklerin bulunduğu unsurlar

Eski Dayalı Kullanım Kanıtı

Bir ürünle ilgili başvuru tarihinden önce kullanımı gösteren belge

Evrak Giriş Numarası

Patent, marka, tasarım başvurularının resmi kuruma giriş tarihini ve saatini gösteren resmi evrak

EAPO (Eurasia Patent Organization)

Bakınız: Avrasya Patent Organizasyonua

Ek Patent

Patent başvurusu yapılan buluşlara sonradan eklenen ek özellikler için yapılan patent müraacat türü

Entegre Devreler

Elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir malzeme içerisinde veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün

Entelektüel Sermaye

Entelektüel Sermaye

EPI (Avrupa Patent Vekilleri Birliği)

Avrupa Patent Vekillerinin üye olduğu mesleki örgüt

EPOQUE

Dünya çapında patent dokümanlarının ve patent dışı bilimsel literatürlerin bulunduğu 80’e yakın veri tabanından erişilebilerek 237 milyon dokümana erişim mümkün kılan ve Avrupa Patent Ofisine üye ülkelerce kullanılan patent araştırmasına olanak sağlayan veri tabanı

Erken Yayın Talebi

Başvuru sahibinin başvurusunun normal süreden daha önce yayına çıkması için yaptığı talep

Eşdeğer

Bir unsurun yaptığı işlevi aynı şekilde yapan ve aynı sonuçları doğuran diğer bir unsur

ESPACENET

Patent ve patent başvurularının araştırılması için Avrupa Patent Ofisi tarafından geliştirilmiş ve 1996’da hizmete sunulmuş ücretsiz online veri tabanıdır

F

Farklılık

Başvuru yapılmasını takiben tesciline karar verilen, patente göre daha esnek gereksinimleri olan (buluş basamağı gerektirmeksizin belirli teknik alanlarda), daha kısa süreli koruma sağlayan (10 yıl) ve patentin verdiği haklara eş haklar sağlayan, buluş (yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri karşılamak kaydıyla) koruma yöntemdir. Bir ürünün diğer bir ürüne göre karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan özellikler.

Fikri Haklar

Fikri çaba sonucunda bulunan, keşfedilen ya da yaratılan değerlerin korunması ile ilgili bu değerleri yaratanlara verilen hak

Fikri Mülkiyet Yönetimi

Patent, marka, tasarım (fikri mülkiyet) gibi hakların oluşturulması, kullanılması ve korunması yönetimi.

Fuar Rüçhanı

Buluş sahibinin yeterli şartlara haiz bir fuarda buluşunu sergilemesi ile elde edilen öncelik hakkı

Faydalı Modelin Patente Dönüşmesi

Faydalı model başvuruları belge kararı alınmadan önce başvuru sahibinin talebi ve dilekçesi üzerine patentte dönüştürülebilirler.

Fikri Haklar Mahkemesi

İhtisas mahkemeleri olarak görev yapan ve fikri hakların davalarına bakan karar merci.

Fonetik

Çeşitli seslerin kullanılması, seslerin birbiri ile olan ilişkisi ve etkileri

FYD (DUS)

Bitki türlerinde, yeni çeşitlerin; farklı (Disting), yeknesak (Uniform) ve durulmuş (Stabil) olduklarının tespiti için kullanılan terim

G

Garanti Markası

Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

Geçerlilik Süresi

Bir hakkın gerekli şartlar sağlandığı sürece geçerli kaldığı süre

Geçici Madde

Devamlılık arz etmeyen ve belirli şartlara bağlı olarak yürürlüğe koyulan madde.

Gıda Patenti

Gıda ile ilgili konularda yapılan patent başvurusu

Gizli Patentlerde Yıllık Ücret

Başvurunun ilk yıldönümünden itibaren ödenmeye başlar ve her yıl aynı tarihte ödenir

Görsel Anlatım

Görsel anlatım, tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltmaya elverişli, resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görünümüdür

Görüş İstemi

Buluş sahibinden inceleme uzmanının olumsuz görüşlerini gidermek için mütalaa istenmesi.

Gasp

Kazanılan hakka farklı kişiler tarafından el konulması

Geçersiz Sayılma

Bir hakkın gerekli şartlar sağlamaması (yıllık harç..vb) nedeni ile hükümsüz kalması

Genel Vekaletname

Bir kimsenin, kendi adına her türlü işi yapması için başka bir kişiye vermiş olduğu vekillik belgesi

Gizli Patent

551 sayılı KHK’nın 125-128inci maddelerine istinaden, (özellikle milli savunma konuları ile ilgili..) bir başvurunun belirli bir süre gizli kalması

Global Markalarım

Tescilli markaların tüm dünyada, veya dünyanın herhangi bir bölgesinde benzer marka müracaatını engellemeye yönelik takip sistemi.

Görüş Bildirme

Araştırma ve inceleme raporları için uzman tarafından hazırlanan raporlara karşı hazırlanan savunma niteliğinde bildirimde bulunma

H

Hak Sahibi

Sınai varlığı üzerine koruma elde etme ve serbestçe tasarrufta bulunma imkanı bulunan kişidir.

Haksız Rekabet

Bir kişi veya firmanın kendisiyle tamamen veya kısmen aynı aynı iş kolunu paylaşan diğer bir firmanın sağlamış olduğu ünden, sembolden veya markadan yararlanarak kendine diğer firmanın zararına, maddi kazanç sağlama veya gelir getirecek bir ortam yaratmaktır

Harç

Resmî işlerde devlet veznesine ödenen para

Hukuk Davası

Mahkemelere intikal eden her türlü dava

Hükümsüzlük

Hakkın çeşitli nedenlerle sona ermesi

Hakkın Kapsamı

Elde edilen hakkın koruma ve kullanım sınırlarını belirleyen kapsam

Halef

Birinin arkasından gelip onun yerini alan kimse

Hizmet Buluşu

Buluş sahibinin başvuru sahibinin(şirket) çalışanı olması durumunda ortaya konan buluş

Hukuki Hak Kapsamının Belirlenmesi

Başvuru ile elde edile hakların hukuksal anlamda kapsamının belirlenmesi.

İ

İcra

Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme

İhlal

Devlet tarafından belirli süreliğine patent sahibine verilen tekel hakkına aykırı davranışta bulunulması, patent sahibinin izni olmaksızın patentin koruma kapsamı içine girilmesidir

İhtisas mahkemesi

Fikri ve sınai mülkiyet davalarına bakmakla görevli ve yetkili olan mahkemelerdir.

İktibas

Alıntı yapmak

İlan

Patent/f. model başvurusunun resmi kuruma dosyalanmasından belli bir süre sonra her ay düzenli olarak yayınlanan resmi patent bülteninde kamu bilgisine sunulmasıdır

İnceleme

Patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığı yönünde yapılan detaylı değerlendirmedir

İnceleme Raporu

Patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığı yönünde bir inceleme uzmanı tarafından ortaya konulan detaylı değerlendirme raporudur

İncelemeli Patent

Patent başvurusunun incelenmesi sonucunda patentlenebilirlik kriterlerine sahip olduğunun belirlenmesi durumunda patent sahibine başvuru tarihinden itibaren 20 yıllık koruma sağlayan patent sistemidir

İnhisarı

Süreli Devir

İnhisarı Lisans

Patent sahibi tarafından, yalnızca tek bir gerçek veya tüzel kişiye patent konusu ürün üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma yetkisi vermek üzere patent sahibi ile lisans sahibi arasında yapılan yazılı anlaşmadır. İnhisari lisans, lisan sahibinin patent sahibi ile aynı haklara sahip olmasını sağlamakta olup, belli süreliğine patent devri olarak düşünülebilir

İnovasyon

Verimliliği, etkililiği veya rekabet avantajını artırmak veya iyileştirmek amacıyla yeni bir ürünün, prosesin veya hizmetin oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanması süreci

İntikal

Geçiş, devir, nakil

İşçi Buluşları

Bir özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuk ilişkisi gereği, başkasının hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişinin yapmış olduğu buluş

İstem Daraltılması

Patent başvurularında istem yoluyla talep edilen buluşun koruma kapsamının sınırlandırılması

İtiraz

Bültenden yayınlanan buluşlara yeni olmadığına dair gerekçeler göstererek itirazda bulunulmasıdır

İtiraz Süresi

Patent ve faydalı model başvurularına itiraz edilmesi için verilen süre

İctihat

Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç

İhtar-İhtarname

Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi. (patent, marka ve tasarım)

İhtiyati Tedbir

Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına almasına yarayan önlem

İlaç Patentleri

Bir özel veya tüzel kişi tarafından bulunmuş/geliştirilmiş ilaç için patent başvurusu yapılması suretiyle patent kanunlarından yararlanılarak 20 yıl süre ile ilacın tekel hakkının elde edilmesidir

İlan - İlan Tarihi

Patent/f. model başvurusunun resmi kuruma dosyalanmasından belli bir süre sonra her ay düzenli olarak yayınlanan resmi patent bülteninde kamu bilgisine sunulduğu tarihtir

İtiraza Karşı Savunma

Başvuruya gelen itiraza karşı gerekçeli görüşler sunularak cevap yazılmasıdır

İnceleme Otoritesi

Patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığı yönünde yapılan inceleme işlemini gerçekleştiren resmi patent ofisidir

İnceleme Uzmanı

Patent başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığı yönündeki inceleme işlemini gerçekleştirmekle görevli kişidir

İncelemesiz Patent

Patent başvurusunun inceleme işlemi gerçekleştirilmeksizin belge alması sonucunda patent sahibine başvuru tarihinden itibaren 7 yıllık koruma sağlayan patent sistemidir

İnhisari Hak

Gerçek veya tüzel kişiye patent konusu ürün üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma yetkisini veren tekel hakkıdır

İnhisari Olmayan Lisans

Patent sahibi tarafından, bir veya birden fazla gerçek/tüzel kişiye patent üzerindeki tekel hakkının sınırlı olarak verilmesini sağlayan taraflar arasındaki yazılı anlaşmadır

İnovasyon Yeteneği

Yenilikleri gerçekleştirme kabiliyeti.

İptal Davası

Patentlenebilirlik kriterlerine sahip olmadığı gerekçesiyle bir patenti geçersiz hale getirmek amacıyla üçüncü kişiler tarafından açılan hukuk davasıdır.

İstem

Patent başvurularında ardıl olarak numaralandırılmış, tek cümleden teşkil, teknik terimler yoluyla buluşun koruma kapsamını (sınırlarını) ortaya koyan talep ya da talepler bütünü

İstem Yorumlama

Patent başvurularında buluşun koruma kapsamını istem(ler) yoluyla belirleme

J

Jenerik İfadeler

Vasıf ve özellik taşıyan ifadeler

K

Kanıt

Patent/Faydalı modelin yeni olmadığına dair itirazda kullanılacak bilgi belgeler.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK)

Yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya Anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararnamelerdir

Karar

Patent/Faydalı modelin belge almasına karar verilmesidir.

Karşılılık İlkesi

Bir ülkenin; kendi vatandaşlarına diğer ülkede belirli konularda hak tanınması halinde; buna karşılık olmak üzere, anılan diğer ülkenin vatandaşlarına benzer hakları tanıması veya ulusal muamele ilkesini uygulaması karşılıklılık ilkesi olarak tanımlanmaktadır

Kısmi Devir

Marka tescillerinde emtiaların, tasarım tescillerinde tasarımların bir kısmının başkalarına devir edilmesidir.

Kısmi Hükümsüzlük

Patent sahibinin,patent isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak, buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Hükümsüzlük nedenleri patentin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen istem veya istemlerin iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verimesi durumu

Kullanım Zorunluluğu

Bir buluşun bir ülkede patent almasını takiben belli bir süre içerisinde, genellikle 3 yıl, üretim, ithalat, satış yolu ile kullanıma konu olması gerekliliği. Kullanımın olmaması patentin iptal edilmesine ya da çoğu ülkede zorunlu lisansa konu olmasına neden olur

Kısmi Yenileme

Tasarım tescil belgesi kapsamında yer alan birkaç tasarımın yenileme işleminin yapılmasıdır.

Koruma Alanı (Kapsamı)

Patent başvurusu veya patentten doğan korumanın kapsamı, buluş konusunu açıklayan tarifnamenin bir parçası olan istem veya istemler ile belirlenir

Kullanım Hakkı

Patent sahibinin izni doğrultusunda taraflarca imzalanan akit ile patentin kullanım hakkının kişi/şahıslara verilmesidir.

Kullanma Zorunluluğu

Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişinin patentle korunan buluşu kullanmak zorunluluğu. Türk Patent Hukukunda kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilmelidir

Kanıt Kanun Hükmünde Kararname

Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan ve kanun değerinde olan karar.

Kanuni Tekel

Patent/Faydalı model başvurusu ile piyasalarda tekel oluşturulmasıdır.

Küresel Rekabet

Globalleşmeyle ortaya çıkan ve dünyada herhangi yerindeki firmaların Pazar bulmak için birbiri ile yapmış olduğu rekabet

Karşı Görüş

Patent/Faydalı model itiraz gelmesi durumunda karşı tarafa verilen cevaptır.

Kimyasal Patent / Kimyasal Buluş

İlaç ve kimyasal buluşların sadece patent başvurusu yapılarak koruma altına alınmasıdır

Kısmi Hak Talebi

Tescilli markanın ürün ve hizmet sınıflarından bir veya bir kaçı için talepte bulunulmasıdır.

Kısmi Red

Tescil talebinde bulunulan emtiaların veya tasarımların resmi kurum tarafından kabul edilmemesidir.

KKGM

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü kısaltması

Kullanım Belgesi

Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından düzenlenen enstitü nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu kanıtlayacak resmi nitelikli kullanım belgesi.

L

Lahey Antlaşması

Tek bir başvuruyla, seçilen ülkelerde tescil yoluyla koruma sağlamak ve aynı etkiye sahip bir tescil sistemi kullanarak işlemleri daha kolay hale getirmek amacıyla imzalanmış Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Anlaşma

Lisans

Bir fikri ya da sinai hak (patent, marka, tasarım, telif hakları) sahibinin başkalarını belirli bir ücret karşılığında bu haktan yararlanmalarına izin vermesi

Lisans Verme Teklifi

Hak sahibinin buluş veya markasının kullanımını üçüncü kişilere verme niyetini ortaya koymak için patent ofisi resmi bülteninde yayınlanması istemi

LESS

Bakınız: Uluslararası Lisans Otoriteleri Birliği

Lisans Sözleşmesi

Lisan veren ve lisan alan(lar) arasında yapılan lisansa dayalı kullanım haklarının çerçevesini belirleyen sözleşme

Locarno

Tasarım başvurularına ait emtia sınıf listesi.

Logo

Logo bir markanın çizgizel olarak anlatımıdır

M

Madrid Protokolü

Tek bir başvuru ile birçok ülkede markaların tescili için uluslararası anlaşma

Mahreç İşareti

Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde üretilen ürünün belirleyici işaretidir.

Marj

Alınan değer ile karşılığında ödenecek değer arasındaki fark

Marka Araştırması

Yapılacak marka başvurusundan önce olası itiraz ve red kararlarının önüne geçebilmek için yapılan benzer marka araştırması

Marka Devri

Hak sahibinin marka üstündeki hak ve yetkilerini firmadan bağımsız olarak 3. bir şahıs veya şahıslara vermesidir

Marka İzleme

Tescilli olan markalara, benzer markaların bültenlerde tespitini yaparak benzer başvuruların tescil edilmesini engelleyen takip sistemidir.

Marka Vekillik Sınavı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından iki yılda bir düzenlenen marka vekilliği yeterlilik sınavı

Mekanik Buluş

Kuvvetlerin tesiri altındaki cisimler alanında yapılmış buluş

Mekatronik

Mekatronik, makine, elektronik, yazılım ve kontrol sistemleri teknolojilerine dayanan yeni bir bilim dalı

Menşe Adı

Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde üretilen ürünün belirleyici işaretidir.

Müteselsilen Sorumluluk

Birden çok borçlunun, borçtan her birinin ayrı ayrı tamamından sorumluluğu

Mevzuat

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü

Milli Muamele

Birliğe dahil devlet vatandaşları, diğer bir (taraf) devlette ikametgahı yada müessesesi bulunmasa dahi, sınai mülkiyet konusunda o devletin vatandaşlarına tanıdığı haklardan yararlanma olanağına sahiptir.

Mücbir Sebep

Normal süresi içinde yapılmayan ve olumsuz sonuçlanan işlemlerin, devamına yönelik resmi kuruma bildirilen gerekçeler.

Mücbir Sebep Talebi

Bir işlemin ya da ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesini olanaksız kılan beklenmedik olaylar ve şartlar nedeniyle oluşan olumsuz durumun giderilmesi amacıyla yetkili otoriteye yapılan talep

Münferit Yurtdışı Başvurusu

Herhangi bir ülkeye ya da ülkelere herhangi bir toplu başvuru ya da tescil sistemden bağımsız olarak yapılan başvuru

Müvekkil

Vekiller tarafından işlemleri yürütülen tüzel ve gerçek kişiler.

Mahreç

Üretim süreçlerinden ancak biri veya bir kısmı coğrafi bölgeden kaynaklanıyorsa ve ürünün bazı üretim aşamaları ilgili coğrafi bölgenin dışında da gerçekleşiyorsa ürün mahreç işaret olarak korunabilir

Maliyet Tablosu

Bir işlemin başlangıcından sonuçlanıncaya kadar gerçekleşecek olası maaliyetlerin toplamını gösteren tablo

Marka

Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir

Marka Birleştirme

Marka sahibi işletmenin başka bir işletmeyle birleşmesi durumunda , markanın yeni işletme adına geçirilmesine markanın birleşmesi denir.

Marka Hakkı İhlali

Marka tescili ile elde edilmiş olan hakka 3. şahıs tarafından herhangi bir şekilde tecavüz edilmesi

Marka Vekili

Fikri ve sınai mülkiyet ofisi nezdinde Marka konularını kapsayan işleri yapmaya yetkili olan kimse

Markalarm

Tescilli olan markalara, benzer markaların bültenlerde tespitini % oranlarıyla yaparak yurt içinde benzer başvuruların tescil edilmesini engelleyen takip sistemidir.

Mekanizma - Makina

Teferuatlı olamayan basıt yapıdaki mekanik yapı

Menşei

Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer

Menşei Şehadetnamesi

Köken Belgesi

Mikrobiyolojik Bilgi

Ürünün mikrobiyolojik özelliklerini açıklayıcı teknik bilgi

Misyon

Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul ya da kurum

Mücbir Sebep

Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı bir işlemin ya da ödemenin süresi içersinde yerine getirilmesini olanaksız kılan beklenmedik olaylar ve şartlar

Mülkiyet Hakkı

Kişinin kanunlar çerçevesinde ve kamu yararıyla sınırlı olmak üzere, maliki olduğu şey üzerinde dilediği tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisi

N

Nev'i Değişikliği

Mülkiyet sahibinin LTD’den A.Ş’ye veya KOLL.ŞTİ’den LTD.ŞTİ’ye dönüşmesi anlamındadır.

Non Patented (Patenti Alınmamış)

Patent başvurusu ya da koruması olmayan buluş

Nis Anlaşması

Emtiaların uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası anlaşma

Normal Süre (Harç İçin)

Yıllık harçların ödemesinin yapılması gerektiği kanun ya da yönetmelikle belirlenmiş vade

O

OAPI

Bakınız: AIPO

Onaylı Suret

Bir belgenin resmi otoritece onaylanmış kopyası

Online Başvuru

Basılı dokümana gereksinim duymaksızın patent, marka ve tasarım başvurularının internet üzerinden güvenli bir ortamda yapılması

OHIM (The Office Of Harmonization For The Internal Market)

Avrupa İç Pazarı Uyumlulaştırma Ofisi (Topluluk Tasarım Tescili)

Onaysız Suret

Bir belgenin resmi otoritece onaylanmamış kopyası

Ortaklık İlişkisi

Türkiye’yi Avrupa Topluluğu üyeliğine hazırlamayı amaçlayan 1963 tarihli Ankara Anlaşmasına (ortaklık anlaşması) dayalı olarak kurulmuş ilişki

Ö

Ön Alım Hakkı

Hisseli mülklerin satışında aynı mülk üzerinde pay sahibi olan hissedarların öncelikli satın alma hakkıdır

Özet

Patent tarifname takımında yer alan ve buluşun kısa tanımlamasını yapan bilgi

Ön Kullanım Hakkı

Ön başvuranın korunması ilkesine istisna olarak patent başvurusunun yapıldığı tarih ile rüçhan hakkı tarihi arasında buluşu iyi niyetli olarak ülke içinde kullanmakta olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişi veya kişilere karşı, patent konusunu aynı şekilde kullanmaya devam etmelerine veya alınmış tedbirlere uygun olarak kullanmaya başlamalarına olanak sağlayan haktır

P

Paris Antlaşması

Sınai mülkiyetin himayesine mahsus milletlerarası bir ittihat ihdas edilmesine dair 20.Mart.1883 tarihli uluslar arası anlaşma.

Patent

Bir devlet tarafından buluş yapana buluşunu ifşa etmesi karşılığında belirli bir süre için verilen ve başkalarının buluşu üretmesini, satmasını, satış için teklifte bulunmasını ve ithal etmesini engelleyen münhasır hak

Patent Araştırması

Bir buluş ya da patent başvurusu ile ilgili bilgi edinilme çabası ya da belirli bir teknik alanda belirli bir buluşa ilişkin patent içi ya da dışı literatürde benzer buluşların ortaya çıkarılması ve karşılaştırılması çalışması

Patent Bölünmezliği

Patent başvurusu veya patent üzerinde birden çok kişinin hak sahipliği söz konusu olsa bile, bunların devri veya üzerinde bir hak tesisi için bölünebilmeleri mümkün değildir

Patent Dünyası

Sınai haklarla ilgili gelişmeleri içeren dergi.

Patent Gaspı

Patent istemeye hakkı olmayan bir kişinin asıl patent isteme hakkına sahip olan kişinin haklarını ihlal ederek patent haklarına sahipmiş gibi resmi ofisten patent isteme talebinde bulunması

Patent Hakkı

Patent verilmesi suretiyle elde edilen münhasır hak

Patent Hükümsüzlüğü

Buluşun patent verilebilirlik şartlarına haiz olmaması, açık ya da tam olarak tanımlanmamış olması, tarifname kapsamının aşılmış olmasının tespit edilmesi ya da kanunda belirtilen diğer durumlar nedeniyle patentin hükümsüz kılınması.

Patent İşbirliği Anlaşması

1970 Patent işbirliği anlaşması 1970’de imzalanan her bir sözleşmeci devlette buluşların korunması amacıyla patent başvurularının merkezi olarak yapılmasına olanak sağlayan bir sistem

Patent Kriterleri

Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliği işaret etmektedir.

Patent Ön Araştırması

Patent başvurusu yapılmadan önce belirli bir teknik alanda patent ya da patent dışı literatürde buluşa benzer dokümanaları tespit etmek amacıyla yapılan araştırma

Patent Verilemeyecek Buluşlar

Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan, bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirme usulleri ile ilgili buluşlar

PCT (Patent Cooperation Treaty)

Bakınız: Patent İşbirliği Anlaşması

Patent Savaşları

İki ya da daha fazla ülke arasında ya da firmalar arasında meydana gelen patent yoluyla pazarda üstünlük elde edilme çabası

Patent Sınıfları

Bir patent başvurusunu yenilik ve buluş basamağı kriterlerine göre değerlendirmek ve yayınlanmış patent dokümanlarına ulaşmak amacıyla, patent ofisleri, potansiyel buluş sahipleri, araştırma ve geliştirme birimleri, teknolojinin gelişimi veya uygulanmasıyla ilgili birimler ve diğer kullanıcılar açısından, patent dokümanlarının tek ve aynı şekilde sınıflandırılması amacı ile oluşturulmuş Uluslararası Patent Sınıflandırması (International Patent Classification-IPC) kullanılmaktadır.

Patent Uzmanı

Patent/ Faydalı modele konu olan buluşun koruma kapsamının belirlenmesini sağlayan ve başvuru için gerekli olan tarifname takımını hazırlayarak ilgili resmi kuruma başvurunun yapılması, başvuru sonrasında dosyanın takibi ve bununla ilgili olarak buluş sahibinin bilgilendirilmesi ve gerekli durumlarda yönlendirilmesi işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Patent Vekillik Sınavı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından iki yılda bir düzenlenen patent vekilliği yeterlilik sınavı

Patent Veilemeyecek Konular

Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; edebiyat ve sanat seserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller; insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri ve buluş niteliği taşımayan konular patent verilerek korunamaz

Patentlenebilirlik

Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent verilerek korunur

PATSIS

Patent stratejilerine dayalı bir Ar-Ge sistemidir.

PEM

Patent ve Marka Vekilleri Birliği

Patent Başvurusunun Faydalı Modele Dönüşümü

Kanunda belirtilen süreler dahilinde patent başvurusunun faydalı model başvurusu olarak devam edilmesi için resmi patent başvurusuna istek bulunulması. Türk Patent Kanununda araştıma raporu geliş tarihinden itibaren altı ay içerisinde bu talep yapılmalıdır.

Patent Bülteni

Patent başvurularının içeriğinin kamunun bilgisine sunulduğu bülten

Patentin Hükümsüzlüğü

Patent konusunun, patentlenebilirlik şartlarına sahip olmadığının tespit edilmesi durmunda; buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığının ispat edilmesi durumunda;patent sahibinin, patent isteme hakkına sahip bulunmadığını ispat edilmesi durumunda patentin hükümsüz sayılmasına karar verililebilir.

PEM (Patent Ve Marka Vekilleri Derneği)

Patent ve marka vekilleri derneği

Patent Esasları

Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliği kriterleri

Patent Hak Sahibi

Patentle temsil edilen hakkın sahibi

Patent Hakkı Devri

Patent üzerindeki hakların patent sahibi tarafından yapılan bir irade beyanı ile bir başka kişi ya da kişlere aktarılması

Patent İhlali

Patent tarafından verilen hakların üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesi

Patent İsteme Hakkı

Buluşu yapanın ya da haleflerinin sahip oldukları kanunen tanınan hak

Patent Numarası

Patent tescil kararı çıktıktan sonra resmi otorite tarafından verilen numara

Patent Pending (Patent Hakları Başlamış)

Patent tescil kararı kesinleşmemiş patent ofisinde bekleyen patent başvuruları

Patent Sicilleri

Patent veya faydalı model başvurusunun ne zaman kim tarafından yapıldığı, üzerinde haciz rehin gibi hangi işlemlerin olduğu, başvurunun son durmu gibi bilgilerin kayıt edildiği resmi evraktır

Patent Stratejileri

Buluşun patent başvurusundan önce değerlendirmeye alınarak tescil işlemlerine ne zaman başlanacağının ve başvuruya konu olan buluşun korunmak istenilen ürün olup olmadığının tespit edilmesi

Patent ve Marka Vekilliği

Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ve entegre devre topoğrafyaları konularında danışmanlık yapma ve bu konularda ilgili kişileri, enstitü nezdinde temsil etme, gerekli girişimlerde bulunma ve işlemleri yürütme yetkisine sahip olan sicile kayıtlı gerçek veya tüzel kişidir.

Patentlenebilirlik Kriterleri

Yenilik, sanayiye uygulanabilirlik ve tekniğin bilinen durumunun aşılmasıdır

R

Red

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun KHK ve uygulama şeklini gösterir. Yönetmeliğe dayanarak yapılan başvuruyu geri çevirmesidir.

Rehin

Teminata bağlanmış alacak hakkı

Remi Markalar Bülteni

Her ayın 12’sinde yayınlanan, marka başvuruları yayını ve yurt dışı marka yayınlarının 3 ay süre ile 3. şahısların dikkatine sunulduğu resmi bülten

Ret Kararı

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun KHK ve uygulama şeklini gösterir. Yönetmeliğe dayanarak yapılan başvuruyu uygun görmemesi sonucunda geri çevirme kararıdır.

Rüçhan

Başvurularda Öncelik Hakkı

Rüçhan Tarihi - Rüçhan Numarası

Rüçhan hakkının doğmasına yol açan ilk başvuru tarihi

Referans Tarihi

Tescilli tasarımlar için tescil başvurusunun yapıldığı veya rüçhan hakkı talep edilmişse bu talep için başvurunun yapıldığı tarihi ifade eder.

Resmi Tasarımlar Bülteni

Her ayın 1’inde yayınlanan, tasarım başvurularının 3. şahısların dikkatine 6 ay süre ile sunulduğu resmi bülten

Resmi Patent Bülteni

Her ayın 21’inde yayınlanan, patentler için 6 ay süre ile ve faydalı modeller için 3 ay süre ile, başvuru ve belgeleri ile ilgili bilgilerin 3. şahısların dikkatine sunulduğu resmi bülten

Risk Haritası

Sınai mülkiyet hakları konusunda gerçekleştirilecek olan tescil işlemlerinde, başvuru ve sonrasındaki süreçte karşılaşılabilecek olan risklerin tespit edilmesi

Rüçhan Hakkı

Paris Anlaşması’na dâhil ülkelerden birine mensup gerçek veya tüzel kişilerin bu ülkelerin herhangi birinde bir patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım belgesinin verilmesi için yetkili merciye yaptıkları başvuru tarihinden itibaren başlayan, belirlenen süre zarfında başvurular üzerinde öncelik kazanılmasına olanak sağlayan süre sınırlı hak

S

Saatli Evrak

Başvurunun resmi kuruma giriş tarihini ve saatini gösteren resmi evrak.

Satır Numaraları

Başvuru tarifnamesinde satırların sol tarafında, beş satırda bir yer alan ve beşer beşer artarak satır sayısını gösteren numaralar

Sehven

Yanlışlıkla

Sınai Haklar

Marka, patent, tasarım vb. konularda tescil yoluyla elde edilen yasal haklar.

Sınıflandırma

Marka, patent ve tasarımların araştırma ve tescil sürecinde kolaylık ve uyum sağlamak için, uluslararası düzeyde tek ve aynı şekilde sınıflara ayrılması.

Sözleşmeye Dayalı Lisans

Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkının, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olması

Stratejik Ortak

İki teşebbüs arasında bir ya da daha fazla sözleşme ile kurulmuş işbirliği ittifakı

Sanayiye Uygulanabilirlik

Buluşun, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olması

Savunma

Marka, patent, tasarım başvurularına gelen itirazlara verilen karşı görüş.

Serbest Vuruş

İşçinin bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti dışında gerçekleştirdiği buluş

Sınai Mülkiyet

Sınai Mülkiyet, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi hak

Sistem Tercihi - Sistem Tercihi Yayını

Araştırma raporunun, başvuru sahibine tebliğinden itibaren üç aylık süre içerisinde, başvuru sahibinin incelemeli veya incelemesiz patent sistemlerinden birini tercih ederek TÜRKPATENT’e bildirmesi- Başvuru sahibinin sistem tercihinin TÜRKPATENT tarafından bültende ilan edilmesi

SPC (Supplemantary Protection Certificate)

Ürünü kullanım iznini beklerken süre kaybının bir sonucu olarak, farmasötik veya bitki patentlerinin sürelerinde patent koruma süresinin bitimini takiben koruma süresinde uzatmaya olanak sağlayan bir sertifika

T

Tasarım

Bir ürünün tümü veya bir parçası ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim , renk, doku , malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün.

Tanınmış Marka

Tanınmış marka, mal veya hizmetlerle ilgili korumanın sağlanacağı alanda, markanın tanıtımı sonucunda kazanılan toplumun ilgili kesimi tarafından, sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevre için değil bu çevre dışında o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinen marka

Tarifnamenin Açıklığı

Buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve yeterli yazılması

Tasarım Tescili

Tasarım başvurusunu takiben şekli inceleme, sicile kayıt, yayın ve itiraz aşamaları sonucunda tasarımın kanunen koruma altına alınması

Tasnif Sınıfı

Patent başvurularının ait oldukları teknik alanlara göre yer aldıkları uluslararası sınıflar

Tecavüzün Belirlenmesi Yöntemi

Patentten doğan hakkın tecavüze uğrayıp uğramadığının belirlenmesi için; istemlerin anlam ve kapsamının yorumlanması ve yorumlanan istemlerin suçlanan ürünle karşılaştırılması olmak üzere iki aşamadan oluşan yöntem

Tekniğin Bilinen Durumu

Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı ya da sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerin toplamı.

Teknoprofil

Firmaların üretimlerini veya üretim yöntemlerini rekabetçi bir hale getirebilmeleri için faaliyet gösterdikleri alandaki teknolojik durumlarını görmelerini sağlayan teknoloji araştırması.

Tescil

Patent, marka, tasarım başvurularını resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme veya onama

Tespit Davası

Haksız rekabet olduğunda kişinin haklarına tecavüz edildiğinde söz konusu haksızlığın tespiti ve ortaya çıkarılmasını sağlayan davadır

Topluluk Tasarımı (CTM - Community Trademark)

Tek bir başvuru ile Avrupa Topluluğu’na üye 15 ülkede tasarım tescili yapılmasına olanak sağlayan sistem

Türk Patent No

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent, marka, tasarım başvurularına verilen resmi numara

TRIPS

Fikri mülkiyetin birçok şekli için minimum standartlar oluşturan Dünya Ticaret Örgütü tarafından yürütülen uluslararası anlaşma.

Türk Patent ve Marka Kurumu

Türkiye’de Sınaî mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli kamu kuruluşu

Tam Hak Talebi

İşverenin, hizmet buluşuna ilişkin tüm haklara sahip olma talebi

Tarifname

Patent ve faydalı model başvurularına konu olan buluşun ve tasarım başvurularına konu olan ürünün özelliklerinin tarif edildiği belge.

Tasarım Konusu

Tasarım başvurularında tescile konu ürünlerin adı.

Tasarımcı

Korumaya konu tasarımı tasarlayan gerçek kişi.

Tebliğ

Duyurma, bildirme, haber verme

Tekel Hakkı

Patent hakkından doğan ve teknik bir soruna getirilen çözümün bilgilerinin kamuyla paylaşılması karşılığında sahibine belirli bir süreyle sınırlı olmak üzere, üçüncü kişileri buluş konusu ürünü üretmekten, kullanmaktan, satmaktan ve ithal etmekten men etme hakkı

Tekniğin Bilinen Durumunun Araştırılması

Buluşun, ilgili olduğu teknik alanlardaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleştirilmesi

Teşvik

Ulusal ve uluslararası alanda marka, patent ve tasarım tescilinin yaygınlaştırılması, kişilerin başvuru yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması için çeşitli kurumlarca sağlanan desteklerdir.

Test Numunesi

Fyd testlerinin yapılabilmesi için gerekli olan, bakanlıkça belirlenen en alt sertifikalı sınıftaki tohumluğun türler bazındaki asgari çimlenme standartına sahip bitki materyali

Teyit

Doğrulamak, gerçeklemek

Topluluk Markası

Tek bir başvuru ile Avrupa Topluluğu’na üye 15 ülkede marka tescili yapılmasına olanak sağlayan sistem

TÜRK PATENT

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kanuna dayalı kısaltması.

Triadic Patentler

Aynı başvuru sahibi veya buluş sahibi tarafında yapılmış aynı buluş için Avrupa Patent Ofisi (EPO), Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Japon Patent Ofisine (JPO) dosyalanmış eşdeğer patentler serisi

TTSM

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi ( fyd testlerinin yapıldığı mercii)

Tüzel Kişi

Hukuk bakımından tek bir kişi sayılan birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan, tek bir kişi sayılan varlık.

Tescilli Marka

Şirketlerin isimlerini, ürünlerini ve hizmetlerini diğer şirketlerden farklı kılmak ve korumak için kullandığı bir semboldür

Tohumluk

Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan vegetatif ve generatif bitki kısımları

Telif Hakları

Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesi. Orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkı

U

Ulusal Patent Ofisi

Bir ülkenin sınai mülkiyet haklarına ilişkin işlemlerini yürüten ofis.

Uluslararası Marka Birliği (INTA)

190’e aşkın ülkeden 5000’den fazla marka sahibi ve profesyonelinden müteşekkil etkili ulusal ve uluslararası ticaretin unsurları olarak markaların desteklenmesi ve gelişimine ve ilgili fikri mülkiyete adanmış kar amacı gütmeyen bir birliktir

Uluslararası Patent Başvurusu (PCT)

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında yapılan patent başvuruları

Unvan Değişikliği

Başvuru sahibinin ünvanını değiştirmesi

UPOV

Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Uluslararası Birliği (merkezi İsviçre, Cenevre’de olan, uluslararası yeni bitki türlerinin korunması anlaşması uyarınca kurulan hükümetler arası bir birliktir.)

Usul Patenti

Buluşu oluşturan geliştirmenin unsurlardan değil de işlem adımlarından meydana gelmesi.

Uzman Görüşü / Uzman Kararı

Müracaat ya da gelen itirazlar doğrultusunda uzmanların verdiği karar.

Ulusal Safha

Uluslararası patent başvurularının başlangıçta belirtilen ülkelerden istenilende geçiş yapılması

Uluslararası Ön İnceleme Raporu (IPER)

Patent İşbirliği kapsamında yapılan uluslararası patent başvurularında başvurunun patenlenebiliriliğine yönelik uzman görüşlerini içeren bağlayıcılığı olmayan rapordur

Uluslararası Patent Sınıflandırması

Strazburg Anlaşması (1971) kapsamında yayınlanmış patent başvuruları, faydalı model belgelerini kapsayan buluşlar için patentler için ortak sınıflandırma

UPB

Türkiye’de fikri ve sınaî mülkiyet olgusunun gelişimine yönelik kurulmuş kar amacı gütmeyen bir birlik

USPTO

Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi’nin kısaltması

Uygunsuzluk Kararı

Başvurularda yönetmeliğe uygun olmayan kriterlerin tespit edilmesi sonrası düzeltme yapılması için çıkan resmi evrak.

Ü

ÜR-GE

Ürün geliştirmenin kısaltılması.

Üst Kurul Kararı

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na verdiği nihai kararlardır.

Ürün Geliştirme

Mevcut ürünü iyileştirme ve yeni ürünler geliştirme.

Ücret Tarifesi

Patent Ofisi’nin hizmetleri karşılığı aldığı ücretlerin sıralandığı liste.

Ücret

Resmi Patent Ofisi’nin hizmetlerine karşılık aldığı bedel.

Üçüncü İnceleme

Türkiye’de patent başvurularında inceleme aşamasında son aşama

V

Vekaletname

Bir kişiye başka bir gerçek ya da tüzel kişi adına hareket etme yetkisi veren belge

Veraset İlanı

Hak sahibinin ölümünden sonrasında varislerce verilen ilan

Viyana Anlaşması

1973 yılında kabul edilen markaların figüratif elemanlarının sınıflandırılmasına ilişkin anlaşma.

Vekil

Bir kişinin kendi adına işlem yapmaya yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişi

Veraset Yoluyla İntikal

Hak sahibinin ölümü sonrasında hakkın devridir.

Viyana Anlaşması

1973 yılında kabul edilen markaların figüratif elemanlarının sınıflandırılmasına ilişkin anlaşma.

Veri Koruması (ilaçta)

Bir kuruluşun bir ürünü için ruhsat (pazarlama izni) almak amacıyla devletin ruhsat otoritesine sunduğu test ve klinik verilerine atıfta bulunarak veya kullanarak, bir başka kuruluşun ruhsat (pazarlama yetkisi) almak için başvuramadığı bir süreyi ifade eder

Veri İmtiyazı (İlaçta)

Bkz. Veri Koruması

Y

Yayım Erteleme

Tasarım tescil başvurusu sahibi, başvurunun kesinleşme tarihinden veya rüçhan talebi varsa rüçhan tarihinden itibaren otuz aylık süreyi geçmemek koşulu ile başvuru esnasında yayımın ertelenmesi talebinde bulunabilmesidir

Yayın

Başvurunun bulunduğu sürecin kamuya bilgilendirme veya itiraz amaçlı bültende kısa bir özet ile verilme işlemi

Yayın Kodları (A1, A2, A3, U, Y, T1 vb.)

Patent başvurularının hangi sisteme göre yapılmış olduğunu ve/veya hangi aşamada olduğunu gösteren yayın kodları

Yazılım Patenti

Bilgisayar programları ile ilgili verilmiş patent

Yeknesaklık

Devamlı,sürekli,aynı,standart,aynı, tek olma durumu

Yenilik

Tekniğin bilinen durumunda yer almama ve daha önce kamuya ifşa olmama durumu

Yıllık Harç

Patentin ya da patent başvurusunun devamlılığını sağlayan başvuru tarihinin yıl dönümlerinde patent ofisine ödenen resmi harç.

Yönetmelik

Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan, düzenleyici kuralların yazılı olduğu resmî belge

Yayımlanma Numarası

Başvurunun bilgilendirme ve itiraza açıldığında kullanılan sıra numarası

Yayın Erteleme

Tasarım tescil başvurusu sahibi, başvurunun kesinleşme tarihinden veya rüçhan talebi varsa rüçhan tarihinden itibaren otuz aylık süreyi geçmemek koşulu ile başvuru esnasında yayımın ertelenmesi talebinde bulunabilmesidir

Yayına İtiraz

Yenilik iddiası ile yapılan başvurunun kamuya itiraz amaçlı ilanına yapılan yenilik iddiasını çürütecek nitelikte itiraz

Yed-i Emin

Hukuki ihtilaflarda hukuki durumu belirsiz olan bir malın, karar sonuçlanıncaya kadar emanet olarak bırakıldığı merci.

Yenileme

Tescil kararı için bekleyen ya da tescil edilmiş patent-marka-tasarım başvurularının devamlılığını sağlamak için yapılan resmi işlem

YİDK Kararı

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun verdiği nihai karar.

Yoksun Kalınan Kazanç

Marka, patent, tasarım sahibinin haklarına tecavüz nedeniyle yoksun kaldığı kazanç

Z

Zaman Aşımı

Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre

Zirai İlaçlar

Zirai mücadelede kullanılan, önleyici, yok edici, uzaklaştırıcı, azaltıcı maddeleri içeren karışım veya kimyasal maddelere zirai ilaç (pestisit) denir.